Rom for alle - den universelle utforminga i Fryland og Orstad kyrkje

RESPEKT FOR KVARANDRE sine fag, evna til å lytte, til å utfordra eigne meiningar, var eit av suksesskriteria i prosjektet. Mange av utfordringane ville vore meir tidkrevjande og dyrare utan denne respekten.

At det var ei kyrkje som skulle byggjast, gjorde det kanskje enklare å vera audmjuk. Men erfaringane frå Frøyland og Orstad kyrkje syner at det er noko ein vil vinne mykje på å få til i alle byggjeprosjekt.